Положення про методичне об’єднання

АСОЦІАЦІЯ

«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ФІРМ «ЦЕНТРАЛЬ»»

П О Л О Ж Е Н Н Я

про методичне об’єднання

 ЗМІСТ

1.     Загальні положення.
2.     Функції  Методичного об’єднання навчально-тренувальних фірм України.
3.     Управління та фінансове забезпечення Методичного об’єднання навчально-тренувальних фірм України.
4.     Завдання Методичного об’єднання.
5.     Організаційна структура методичної роботи об’єднання.
6.     Склад та організація роботи Методичного об’єднання.
7.     Права та обов’язки учасників Методичного об’єднання.

1.     Загальні положення.

Методичне об’єднання навчально-тренувальних фірм України об’єднує  викладачів за єдиною дуальною технологією підготовки молодших спеціалістів «Комерційної діяльності»,  створюється і здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про вищу  освіту»,  даним Положенням, Наказом Міністерства освіти і науки України «Про створення навчально-тренувальних центрів з підготовки фахівців для комерційної сфери діяльності», іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти. Керуючий орган – Асоціація «УНЦ  НТФ «Централь»».

 2.     Функції  Методичного об’єднання навчально-тренувальних фірм України.

Методичне об’єднання (далі МО) – це колективна форма  організації методичної роботи, яка має на меті вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем освітніх технологій, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності учасників МО, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

 3. Управління та фінансове забезпечення Методичного об’єднання навчально-тренувальних фірм України.

Організація системи науково-методичної роботи базується на таких принципах:

–         демократизація та гуманізація навчального процесу;

–         цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей та напрямків діяльності НТФ;

–         урахування потреб та реального рівня професійної компетентності педагогічних кадрів;

–         системність та систематичність;

–         гнучкість і прогностичність системи роботи з педагогічними кадрами;

–         науковість, поєднання теорії з практикою навчання і виховання;

–         рівність умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного та інтелектуального потенціалу;

–         безперервність удосконалення фахової майстерності та професійної компетентності;

–         суб’єкт-суб’єктивний характер взаємодії;

–         колегіальність у прийнятті рішень і особиста відповідальність за їх виконання;

–         оперативність та мобільність;

–         інтерактивність;

–         інноваційна спрямованість;

–         оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

–         пріоритет знань і моральних цінностей.

3.1. Управління Методичним об’єднанням навчально-тренувальних фірм України здійснює керівник МО, який призначається (обирається) на засіданні Асоціації «УНЦ  НТФ «Централь»».

3.2. Керівник МО несе відповідальність за своєчасне планування та проведення засідань МО, рівномірне навантаження НТФ та черговість місць проведення засідань.

3.3. МО діє на умовах самофінансування.

3.4. Керівник МО визначає основні напрямки роботи МО роль кожного члена МО у розробці колективної науково-методичної теми (проблеми).

1. Список членів МО (форма 1).

ПІБ

освіта

фах

стаж

Зміст проблеми(теми), над якою працює

Відвідування занять

Примітки

2. Облік тем досвіду і місце знаходження (форма 2).

ПІБ

Проблема (тема), над якою працює

Форма завершення (книга, посібник та ін.)

Де, ким використається

Місце знаходження автора

  1. 3.     Графік і тематика засідань  (форма 3).

Зміст роботи

Дата виконання

Відповідальні

Місце проведення

Примітки

4. Завдання Методичного об’єднання.

4.1. Трансформація наукових ідей у педагогічну практику. Забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики.

4.2. Поширення ділового партнерства з навчально-тренувальними фірмами за межами України. Вивчення та впровадження провідних ідей зарубіжного педагогічного досвіду з урахуванням специфіки соціально-економічних умов нашої держави.

4.3. Організаційно-методичне забезпечення освітніх технологій навчально-тренувальних фірм:

–  впровадження  сучасних особистісно орієнтованих методів і форм організації  освітньої діяльності;

–   інформаційних технологій в навчально-виховний процес;

– забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої, економічної та професійної підготовки студентів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру навчання майбутніх фахівців комерційної сфери діяльності.

4.4. Аналіз та розробка сучасних концепцій, навчальних планів і програм зі спеціальності «Комерційна діяльність»; сприяння створенню умов для поглибленого вивчення дисциплін, профільного навчання з урахуванням потреб регіонів.

4.5. Системний моніторинг змісту, форм, методів та результативності навчання молоді у навчально-тренувальних центрах України.

Форми роботи.

Дистанційні:

– семінари-практикуми;

–  консультації;

– обмін інформаційними бюлетенями з досвіту роботи з досвіду роботи за допомогою електронної пошти (у тому числі про досвід зарубіжних фірм).

– індивідуальні співбесіди через INTERNET, телефон тощо.

Колективні (виїзні) заходи  (засідання МО) за певною проблемою, конференції та ін.

Заключним етапом, як підсумок роботи за певний період, є ярмарок навчально-тренувальних фірм.

4.6. Вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду, розробка методичного інструментарію організації та проведення ярмарків навчально-тренувальних фірм.

4.7. Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.

4.8. Створення оптимальної системи інформаційного забезпечення викладачів-інструкторів з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про стан комерційної діяльності в державі та перспективи соціально-економічного розвитку.

4.9. Організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної та студентської  творчості, експериментально-дослідницької роботи, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій тощо.

4.10. Створення комплексно-методичного забезпечення дисциплін і професій, розробка і видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних та тренінгових засобів навчання всіма учасниками МО.

4.11. Організація підвищення кваліфікації та стажування викладачів-інструкторів на базі модельного центру Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А.Макаренка та інших модельних центрів, у тому числі у формі дистанційного навчання. Впровадження модульного, діалогічного навчання педагогічних кадрів.

4.12. Надання консультативно-методичної допомоги під час підготовки до атестації, акредитації та ліцензування учасникам МО з боку керівної організації (Асоціації).

4.13. Пропаганда переваг НТЦ як перспективної підготовки висококваліфікованих фахівців для комерційної сфери діяльності засобами різноманітних каналів передачі інформації (ЗМІ і т.п.)

5.     Організаційна структура методичної роботи об’єднання.

Структура методичної роботи об’єднання складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед навчально-тренувальними центрами та втілюються у різних формах, методах і засобах.

Методичним об’єднанням здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності викладачів-інструкторів.

Колективними формами методичної роботи є методичні комісії при навчально-тренувальних центрах, а також інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школи професійної майстерності, передового досвіду, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо як в рамках окремого НТЦ, так і за участю всіх суб’єктів методичного об’єднання.

Ефективною формою навчання та обміну педагогічним досвідом є національні ярмарки НТФ.

Індивідуальні форми методичної роботи використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів викладачів залежно від рівня їх освіти, професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей та інших характеристик працівників.

Індивідуальними формами методичної роботи є навчання на курсах підвищення кваліфікації, наставництво, консультації, самоосвіта, стажування, творчі відрядження тощо.

 6.     Склад та організація роботи Методичного об’єднання.

6.1. Методичне об’єднання викладачів НТФ з підготовки фахівців для комерційної діяльності визначається рішенням конференції членів-засновників Асоціації «Український національний центр навчально-тренувальних фірм «Централь»».

6.2. До складу об’єднання входять педагогічні  представники усіх навчально-тренувальних фірм, що діють на базі навчальних закладів України.

6.3. Сфера діяльності методичного об’єднання визначається даним Положенням і планом роботи на навчальний рік.

6.4. Методичне об’єднання підпорядковується Асоціації «Централь» і науково-методичним центрам Міністерства освіти і науки України з підготовки фахівців напряму «Економіка та підприємництво».

6.5. Очолює методичне об’єднання голова методичного об’єднання , який обирається з числа кандидатів від навчально-тренувальних фірм і має вищу освіту, стаж роботи не менше 5 років, високі професійні та особисті якості, а також характеристику-рекомендацію керівництва НТФ України на термін               до 2-х років.

З числа членів методичного об’єднання обираються заступник і секретар.

6.6. Голова методичного об’єднання:

–   планує роботу об’єднання  за пропозиціями членів МО та звітує про його виконання;

–         координує роботу МО;

–         готує і проводить засідання, затверджує рішення методичного об’єднання;

–         визначає функції заступника та інших членів МО;

–         представляє МО в установах та організаціях з питань, віднесених до його повноважень.

Голова методичного об’єднання має право делегувати свої повноваження заступнику або іншим членам МО.

6.7. Голова методичного об’єднання складає проект плану роботи МО на рік за такими напрямками:

–         вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду педагогічних колективів НТФ;

–         налагодження і розвиток партнерських зв’язків із зарубіжними колегами, впровадження провідних ідей зарубіжного досвіду;

–         науково-методичне забезпечення розвитку НТФ;

–         підготовка до розгляду на засіданнях МО пропозицій щодо вдосконалення навчальних планів та програм, змісту лекцій, практичних занять, семінарів, науково-практичних конференцій тощо;

–         вдосконалення методики планування, організації та контролю самостійної роботи учнів;

–                   створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та професійної компетентності викладачів;

–         участь у визначенні перспективних напрямів підготовки фахівців для комерційної діяльності;

–         проведення семінарів-практикумів між НТФ України з використанням дистанційних форм спілкування, відкритих занять, тематичних конференцій, тренінгів, рекламних конкурсів, ярмарків НТФ та інших заходів з метою удосконалення педагогічної майстерності викладачів-інструкторів навчально-тренувальних фірм.

6.8. Голова методичного об’єднання щорічно, до 20 вересня подає голові Асоціації «УНЦ НТФ «Централь»» звіт за минулий рік, в якому зазначає пропозиції щодо вдосконалення роботи МО  та шляхи їх вирішення, подає проект плану роботи на наступний рік.

6.9. Засідання методичного об’єднання плануються і проводяться двічі на рік, у тому числі, засідання під час національного ярмарку НТФ України в попередньо визначеному навчальному закладі. На засідання МО запрошуються керівники навчальних закладів системи НТФ.

7. Права та обов’язки учасників Методичного об’єднання.

7.1. Участь у роботі методичного об’єднання має право кожен викладач НТФ, а для визначених наказом осіб – присутність на всіх засіданнях обов’язкова.

Участь та результати методичної роботи враховується при проведені атестації викладачів і є підставою для матеріального і морального заохочення.

7.2. Голова МО та його заступник:

–       складають план роботи методичного об’єднання та доводять його до відома усіх навчально-тренувальних фірм України;

–        здійснюють ділові контакти з НТФ України та зарубіжних країн, з банком НТФ, Централлю, Міністерством освіти і науки України;

–         звітують перед Зборами засновників навчально-тренувальних фірм «Централь» про проведену роботу;

–         вивчають та аналізують стан методичної роботи, її результативність;

–         пропонують для вивчення та поширення передовий досвід колективів НТФ і кращих викладачів;

–         створюють умови для підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

–         забезпечують участь викладачів  НТФ у методичній роботі;

–         пропонують теми для науково-дослідницької роботи викладачів та учнів НТФ;

–         пропонують керівникам НТФ та відповідних навчальних закладів сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників.

7.3. Члени-представники НТФ зобов’язані:

–         виконувати рішення МО;

–         інформувати свої колективи про роботу методичного об’єднання;

–         виносити на колективне обговорення і вирішення проблемні питання, які притаманні всім або більшості  НТФ;

–         бути посередником між навчально-тренувальними фірмами України, пропагандистом перспективного досвіду.

7.4. Учасники методичного об’єднання мають право:

–       брати участь у розробці освітньо-професійних навчальних планів та програм, стандартів освіти та інших установчих документів;

–       проходити стажування і підвищувати свою кваліфікацію, обирати зміст, форми і методи підвищення професійної компетентності залежно від рівня освіти, специфіки діяльності, індивідуальних потреб та можливостей;

–       користуватися нормативно-правовою, навчальною та науково-методичною документацією з питань діяльності НТФ, яка надходить в методичний кабінет і бібліотеку навчального закладу;

–       використовувати для освіти, роботи в бібліотеках та інших інформаційних центрах «методичний день»;

–       брати участь у опитуванні, анкетуванні, надавати пропозицій керівництву МО щодо удосконалення змісту методичної роботи;

–       виїжджати у творчі відрядження з метою вивчення та обміну досвідом роботи;

–       брати участь у методичних заходах МО з відшкодуванням витрат відрядження за основним місцем роботи.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group