Положення (про Навчально-практичну конференцію)

АСОЦІАЦІЯ

«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ФІРМ «ЦЕНТРАЛЬ»»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол №41 від 04 лютого 2015 р. Загальних зборів учасників  Асоціації «Централь»

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  Навчально-практичну конференцію

студентів та учнів  навчальних закладів, що входять до складу Асоціації УНЦ НТФ «Централь»

Розроблено методичним об’єднанням викладачів Асоціації УНЦ НТФ «Централь»

 

 

 

(м. Хмельницький – 2014 р.)


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчально-практична конференція студентів та учнів (далі – Конференція) є важливою формою підведення підсумків проектно-дослідної роботи учнів та студентів, навчальних закладів, що входять до складу Асоціації УНЦ НТФ «Централь», виявляє найактивніших і здатних до творчого пошуку студентів (учнів), сприяє розвитку вмінь самостійної роботи й навичок дослідницької діяльності, стимулює й підтримує наукові пошуки студентів (учнів).

Мета Конференції – теоретичне узагальнення та розробка практичних рекомендацій, бізнес-проектів щодо напрямків розвитку підприємництва та інвестування в регіоні.

Конференція носить традиційний характер, включається в план навчально-методичної роботи навчальних закладів, що входять до складу Асоціації УНЦ НТФ «Централь», й проводиться  у другому семестрі, як правило, в два етапи: у лютому-березні у вигляді конференцій у навчальних закладах (регіональний етап), у квітні Всеукраїнська Навчально-практична конференція – у вигляді Пленарного засідання учнів, студентів, викладачів  навчальних закладів мережі НТФ

Рішення про тематику Конференції приймається методичним об’єднанням  викладачів навчальних закладів, що входять до складу Асоціації УНЦ НТФ «Централь». на основі пропозицій, заявок викладачів – наукових керівників студентських (учнівських) робіт.

Для проведення конференції створюється Оргкомітет чисельністю до 9 (дев′яти ) членів. До складу Оргкомітету входять Голова Ради учасників та виконавчий директор Асоціації УНЦ НТФ «Централь»,  методисти, викладачі, що керують дослідницькою діяльністю і представники студентського (учнівського) самоврядування.

Функціями Оргкомітету Конференції студентів та учнів є: організація Конференції (місце та дата проведення); формування представницького органу (Президії) Конференції; збір і публікація тез конференції; ведення протоколу; формування пакета доповідей й підготовка звіту.

Дата проведення Конференції студентів та учнів  й склад Оргкомітету конференції  затверджуються Рішенням Ради директорів Асоціації УНЦ НТФ Централь.

Загальне керівництво Оргкомітетом Конференції здійснює Голова Ради учасників,  поточне керівництво роботою Оргкомітету Конференції здійснює Виконавчий директор.

Навчально-практична конференція проводиться за підтримки адміністрацій навчальних закладів, виконавчої дирекції, методичного об’єднання викладачів Асоціації УНЦ НТФ «Централь».

 


 

  1. УЧАСНИКИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

2.1. У Конференції студентів та учнів можуть брати участь студенти (учні) будь-якого курсу всіх форм навчання навчальних закладів, що входять до мережі НТФ України,  які займаються науково-дослідницькою роботою.

2.2. Для участі в Конференції приймаються роботи на актуальні теми бізнесу та підприємництва, що містять новизну та мають прикладне значення. Роботи, що представляються, повинні носити самостійний характер виконання. Оргкомітет вправі відхилити заявку на участь у конференції за відсутності в її тексті одного або декількох обов’язкових атрибутів.

2.3 На основі заявок, що надійшли, Оргкомітет формує план конференції, складає і видає програму проведення конференції, веде збір тез до збірника.

2.4. Регламент проведення Всеукраїнської конференції розробляє та затверджує Оргкомітет. Оргкомітетом формується програма Конференції, яка доводиться до відома учасників не пізніше, ніж за 15 днів до засідання.

2.5. Регламент та програма Всеукраїнської навчально-практичної конференції, вимоги до публікації оприлюднюється на сайті Асоціації УНЦ НТФ «Централь», розміщуються в інформаційних листах, запрошеннях, що направляють до навчальних закладів.

2.6. Конференція студентів та учнів проводиться у вигляді пленарного засідання. На пленарному засіданні в один день може бути представлено й заслухано не більше 15 доповідей.

 

  1. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ

3.1. Тези та заявки на участь у конференції приймаються в терміни, встановлені Оргкомітетом.

3.2. Оргкомітет рецензує матеріали (тези), що надійшли, зберігаючи за собою право відмовити в публікації при їх невідповідності визначеним вимогам.

Матеріали, подані для участі в конференції  оцінюються за наступними критеріями:

  • прикладна цінність представленої роботи;
  • відповідність змісту доповіді заявленій темі, її цілісність та композиційна гармонійність;
  • якість та змістовна цінність супровідної презентації;
  • тези роботи не повинні повторювати назву або зміст повідомлень, раніше вже опублікованих в якому-небудь виданні.

3.3. Авторам надається можливість вибору форми представлення роботи: усне або стендове повідомлення.

3.4. Учасникам необхідно продемонструвати належний рівень володіння риторикою та культурою мовлення, адаптивність і комунікабельність.

 

  1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

4.1. Відзначення учасників Конференції та керівників їх наукових робіт проводиться на підсумковому  засіданні Конференції. Учасники конференції нагороджуються ДИПЛОМАМИ, а їх керівники – СЕРТИФІКАТАМИ

4.2. Кращі доповіді, представлені на Конференції студентами та учнями, можуть бути рекомендовані Оргкомітетом конференції на міжрегіональні, всеукраїнські, міжнародні конференції та конкурси.

Theme By sara's cooking class games Design by firstrowsports gungames watch now. Gun and baby games theme by : baby girl games games team row sports group